Education, Science, Technology, Innovation and Life
Open Access
Sign In

2019 2nd International Conference on Mechanical Engineering, Industrial Materials and Industrial Electronics (MEIMIE 2019)

Dalian, China, from 2019-03-29 to 2019-03-30

Dr. K. Dong, Wuhan Institute of Technology, China (Eds.)

ISBN: 978-1-989348-14-7

Design of a Smart Navigation Mark Light System Based on Deep Learning

Yiheng Wu, XinLi, Zhangjie Yin, Jian Li and Chun Liu

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43007

A Novel Multi-resolution Kernel Principle Component Analysis Method

Jianjun Wu, Weijun Gong and Zhen Shang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43011

Research on Multi-user Data Sharing Service Based on Object Storage

Huiran Zhang, Xin Wang, Shengzhou Li, Tao Xu, Zhiting Guo, Hongqing Hu, Xue Chen, Chengfan Li, Xiao Wei, Quan Qian and Dongbo Dai

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43012

Using Underground Logistics System to Mitigate the Congestion of Urban Transportation Network

Pengcheng Shang, Yicun Chen, Guangliang Luo, Dongjun Guo and Xiaochao Su

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43013

A Multi-sensor Fusion System for Embedded Devices Considering by Sensor Reliability

Jiale Qiao, Jindong Zhang, Yuze Wang, Chenhui Yu, Sai Gao

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43014

A Rear-lamp Recognition System Based on D-S Evidence Theory

Yuze Wang, Jindong Zhang, Jiale Qiao, Sai Gao, Chenhui Yu

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43015

Effect of Overlap Rate on Temperature Field in Laser Cladding

Xinyong Gong, Wei You, Mingyu Chen

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43017

HF Echo Arrival Angle Calculation and Error Reduction Method

Huaping Lu, Lei Zhang, Huan Cheng

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43018

Research on Human Behavior Recognition

Yongliang Xiao, Xiangbao Li, Wenbin Liu and Canwei He

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43019

Research and Design of Unmanned Restaurant Systems

Dong Xiao, Yixian Chen and Dengmei Zheng

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43021

Design of Numerical Electronic Soldering Station

Zaiqun Wu, Huanchang Qin, Pan Pan and Liangyi Yao

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43022

Detection of Man-Made Objects Along the High-Speed Railway Based on High Resolution Remote Sensing Images

Boqing Feng, Yaoyao Wang, Qulin Tan, Lili Jiang, Jiping Hu and Yingjie Wang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43023

An ACHT With EAOT Constant Current Control Method in LED Lighting

Yanqiu Duan, Jian Fang, Rongxing Lai, Xing Tong, Bo Zhang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43028

A Survey of Power-Grid Artificial Intelligence

Yingying Chi, Li Shen, Wenpeng Cui, Xiyuan Li, Liang Wang, Lei Qiao

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43029

3D Inverse Design of Pumpjet and Study on the Influence of Blade Profile

Mingyu Zhang, Weiqiang Yu, Zhongwei Chen

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43033

The Construction Concept of Cloud Computing Based Virtual Range

Wang Jing, Zhihua Dong, Bing Yi, Chunyu Zhao, Xinyue Li, Xiangzheng Meng, Xiuyuan Tang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43036

Inhibitory Effects of Dark Tea on Digestive Tract Bacteria

Jingyi Xu, Mengze Du, Xiaomei Li, Qian Tang, Chunlei He, Pinwu Li

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43042

Study on Preservation Effect of Tea Polyphenol and Tea Saponin mixture on Grape

Jingyi Xu, Xiaomei Li, Mengze Du, Chunlei He, Xiao Du, Jinlin Bian

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43043

Study on the Quality Difference between Hand-made and Machine-made Mengding yellow bud

Jingyi Xu, Xiaomei Li, Mengze Du, Huihuang Qiu, Yao Zou, Jinlin Bian

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43044

The Anti-obesity Effects of Sichuan Brick Tea on Rats

Jingyi Xu, Mengze Du, Xiaomei Li, Xiao Du, Chunlei He, Pinwu Li

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43045

Implementing Automatic Batch Data Import through Secondary Development of Teamcenter

Gangyu Wu, Xianghui Zhan, Xiaoda Li and Xiaofeng Liu

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43046

Authority Management of Teamcenter Based on Rules

Xiaofeng Liu, Xiaoda Li, Xianghui Zhan and Gangyu Wu

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43047

Tolerance Optimization Design Based on Neural Network and Genetic Algorithm

Jinwei Fan, Ning Ma, Peitong Wang, Jian Yin, Hongliang Zhang and Miaomiao Wang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43048

Temperature Compensation for Concentration of NO2 Based on DOAS

Jingfang Zhao, Yongcai Guo, Fenglian Fan, Yanping Wang and Fang Chen

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43050

A Planar Ring Cavity ZnGeP2 Optical Parametric Oscillator Cascade Pumped by 2μm Tm-Ho Laser

Jingliang Liu, Xinyu Chen, Hui Wang and Guangyong Jin

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43051

A High Power and Narrow Linewidth 1908nm Tm: YLF Laser with Volume Bragg Grating

Enkui Zhang, Tailin Han, Hui Wang and Yingzhi Wang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43052

A New Method for High Precision Measurement of Ultra-low

Fenglian Fan, Yongcai Guo, Jingfang Zhao, Yanping Wang and Fang Chen

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43053

An Adaptive Vehicle VIN Recognition System Based on Machine Vision

Zijing Yi, Luo Yang, Yifei Liao, Hao Luo, Tian Bai

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43061

Waveform Design for Radar-Embedded Communications Based on Weighted-Combining

Jianqiu Xu, Baoguo Li, Zhitao Huang and Jing Lei

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43063

Design and Development of Card Games Based on Unity 3D

Yucong Pan, Kun Wang, Hanqi Shao, Zhenghe Chen, Wenli Dong, Xin Wang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43064

Analysis and Prediction for Stability of Country

Fei Wang, Qinghe Wang, Wenjuan Cai, Wen Fu, Meng Wang, Qingchang Wang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43069

Design and Implementation of Visual System Based on FPGA

Le Nie, Limin Mao, Zhenghang Zhao

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43071

Pathological Image Classification of Cancer Cell Subtypes Based on Deep Learning

Kai Chen, Shiyi Tang, Quansheng Qin, Lianjiang Hu and Jing Ye

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43076

Optimization of Approximate Model Counting Method Based on Bivariate Decomposition

Xuan Zhou, Bin Zhang, Yankun Tu, Shuaiqi Wang and Sihan Jia

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 2019

DOI: 10.23977/meimie.2019.43077

All published work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2016 - 2031 Clausius Scientific Press Inc. All Rights Reserved.