Education, Science, Technology, Innovation and Life
Open Access
Sign In

Journal of Modern Crop Science

ISSN 2616-2075

High-yield Cultivation Technology of Regenerated Rice in Boluo County

Ma Lijuan*, Zhao Chunyan, Chen Shaohua, Lin Xiaohui, Mao Yuyun, Zhang Chunlong, Li Li, Zhu Huiming, Hu Yutao, Zhang Zhiming, Deng Jianzhong, Zhong Wei, Ma Yunliang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 1, 2023

DOI: 10.23977/jmcs.2023.020107 | Downloads: 4 | Views: 110

Research on Alfalfa Planting Techniques for the Purpose of Raising Sheep

Hao Caihong*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 9, 2023

DOI: 10.23977/jmcs.2023.020104 | Downloads: 9 | Views: 234

Effects of Different Air Volume Supply Controlled by Circulating Fan on Tobacco Curing Characteristics

Guangting Yin, Wenyuan Li, Qingkai Nie, Jianan Wang, Lei Wang, Jia He, Dejian Wan, Weidong Duan*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 1, 2023

DOI: 10.23977/jmcs.2023.020103 | Downloads: 5 | Views: 258

The Development Status and Influencing Factors of Genetically Modified Food

Pengju Liu, Ying Chen, Jing Guan, Weizhe Sun, Shuang Jiang*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 25, 2022

DOI: 10.23977/jmcs.2022.010106 | Downloads: 25 | Views: 747

Analysis of the Response of Kiwifruit to Soil Water Deficit

Yun Wu*, Jieming Zhu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 25, 2022

DOI: 10.23977/jmcs.2022.010107 | Downloads: 15 | Views: 609

Study on Prediction Method of Grain Pollutants Based on LSTM and Stochastic Forest

Li Wang*, Lang Zheng, Xuebo Jin, Xiaoyi Wang, Jiabin Yu, Yuting Bai

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 18, 2022

DOI: 10.23977/jmcs.2022.010105 | Downloads: 7 | Views: 687

Downloads: 163
Visits: 8343

Sponsors, Associates, and Links


All published work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2016 - 2031 Clausius Scientific Press Inc. All Rights Reserved.