Education, Science, Technology, Innovation and Life
Open Access
Sign In

Journal of Modern Crop Science

ISSN 2616-2075

Year: 2023 2022
Issue: 1
Volume 2, Number 1, 2023

Determination of soil physicochemical properties

Mao Heshun, Xu Linhan*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 25, 2023

DOI: 10.23977/jmcs.2023.020111 | Downloads: 2 | Views: 91

The Migration Characteristics of Effective Selenium in Soil in Situ

Yu Zhang*, Yankui Chen, Guangrui Zhong

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 22, 2023

DOI: 10.23977/jmcs.2023.020110 | Downloads: 6 | Views: 119

Response of CIMMYT Spring Wheat Lines to Saline-Alkali Stress

Jiaojiao Zhao, Sisi Zhao, Xuelei Wang, Lu Gan, Xiaofan Huang, Lina Qiu, Shuguang Bao, Ming Li, Xiaodong Xie*, Gaoyi Cao*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 4, 2023

DOI: 10.23977/jmcs.2023.020108 | Downloads: 6 | Views: 193

High-yield Cultivation Technology of Regenerated Rice in Boluo County

Ma Lijuan*, Zhao Chunyan, Chen Shaohua, Lin Xiaohui, Mao Yuyun, Zhang Chunlong, Li Li, Zhu Huiming, Hu Yutao, Zhang Zhiming, Deng Jianzhong, Zhong Wei, Ma Yunliang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 1, 2023

DOI: 10.23977/jmcs.2023.020107 | Downloads: 6 | Views: 237

Research on Alfalfa Planting Techniques for the Purpose of Raising Sheep

Hao Caihong*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 9, 2023

DOI: 10.23977/jmcs.2023.020104 | Downloads: 11 | Views: 319

Effects of Different Air Volume Supply Controlled by Circulating Fan on Tobacco Curing Characteristics

Guangting Yin, Wenyuan Li, Qingkai Nie, Jianan Wang, Lei Wang, Jia He, Dejian Wan, Weidong Duan*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 1, 2023

DOI: 10.23977/jmcs.2023.020103 | Downloads: 7 | Views: 366

Downloads: 205
Visits: 11092

Sponsors, Associates, and Links


All published work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2016 - 2031 Clausius Scientific Press Inc. All Rights Reserved.