Education, Science, Technology, Innovation and Life
Open Access
Sign In

2020 2nd International Conference on Electronic Science and Automation Control (ESAC 2020)

Suzhou City, China, from 2020-05-16 to 2020-05-17

Prof. Shibing Li, China University of Mining and Technology, China (Eds.)

ISBN: 978-1-989348-54-3

Application of Object-Oriented Programming Thought in Test and Verification Work

Jianping Yu, Peng Zhang, Jiaxiang Hong, Chong Yang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020001

Improving Defects Imaging Resolution for Lamb Waves based on SAFT Algorithm

Quanwei Feng, Xiaoming Chen and Songsong Li

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020002

Research on Human-Computer Interaction System Based on C8051F040

Yuangao Zhou, Liming Sun, Chenglong Zhou

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020003

Study on the deformation control algorithm of brush pruning tool based on fuzzy PID

Kunpeng Liu, Jingru Li, Longning Wang and Zijie Niu

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020004

Analysis of Epidemiological Characteristics of COVID-19 Based on Web Data Mining

Zhaobo Zeng, Kai Tang, Ke Xing, Yingyin Wu, Haisong Xiong

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020007

Research and Design of Conduit Air Propeller Lifeboat

Guocai Chen, Zongyu Li, Wenkang Guo, Xuan Zang, Zhiyuan Xu

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020009

Research on blade modal testing method based on 3D scanning laser Doppler vibration measurement technology

Qi Wang, Jing Zhu, Jiangbo Dai, Shunguo Fu, Xianqiang Luo, Haibo Feng

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020010

Optimum Design and Simulation of Autonomous Attack Guidance Law for UCAV

Yingchun Wang, Liangliang Zhao, Jun Zhao and Jiangmin Yao

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020013

How to Realize the Comprehensive Application of Electric Vehicles

Xiaolin Zhou, Ziheng Jiao and Jinlin Hu

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020016

Research on English Text Analysis Based on TF-IDF

Zhijie Qu, Yu Shu, Fangyi Yang and Yuhang Li

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020018

Taxi Driver Decision Model Based on Modified Time Series

Yu Shu, Zhijie Qu, Kaixin Li and Yuhang Li

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020019

Overview of Image Segmentation

Lingdi Kong, Lingda Meng, Hongchen Li

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020022

Design of HMI Monitor System Based on PLC Press Electrical Control

Xiangyue Zhou, Shubo Qiu and Xiaoqing Hao

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020023

End-To-End System Recognition Based on Improved Faster RCNN+CTC Text Detection

Ying Wang, Baolong Guo, Zhe Huang and Cheng Li

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020024

Research on Wind Power Generation and Energy Storage Based on Distribution Network

Tianyi Wang, Yu Tian, Lingji Zhang, Junwei Li, He Cao

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020025

Multi-agent Confrontation System Based on Reinforcement Learning

Qianying Li, Baolong Guo, Zhe Huang and Cheng Li

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020026

Line segment detection based on improved U-Net

Yunpeng Zhi, Baolong Guo, Zhijie Chen and Cheng Li

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020027

A New Device for Two-Dimensional Cell Confinement

Ran Rao, Haoxiang Yang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020033

Global Sea Level Forecast Based on Markov Model

Xue Qu, Yingying Wang, Heng Zhang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020034

Fast Matching of Image Targets based on ORB Feature Points

Xingxing Li, Chao Duan, Panpan Yin, Yan Zhi

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020036

The Change of Fishing Strategy with SST Rising

Shiyin Qiu, Zirui Yang, Yimin Hua, Yuxuan Jin

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020040

Text quantization model based on TF-IDF and NLTK toolbox

Yidong Hu, Haoran Hua, Jinzhao Song, Huan Zhang, Chuheng Sun

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020041

Target Detection based on K-means Algorithm

Bohao Chen, Rong Fu, Yifan Ding

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020042

Research on Text and Image Classification Based on Multi-Label Algorithm

Shengxuan Xu, Yuanyuan Tan and Kaiyu Zhang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020043

Mobile Robot Target Tracking System Based on Deep Learning

Xiaoyu Guo, Haoyu Liu and Hengzhang Dai

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020044

Research on Star Rating Based on Poisson Regression

Qiang Lu, Longan Xiong, Yaoyao Liu

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020047

3d Motion Capture Method Based on Kinect Sensor

Lingda Meng, Lingdi Kong

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020048

Denoising algorithm of chaotic signal based on Lya-CEEMD-PR discrimination

Linfang Liu, Guosheng Rui, Yang Zhang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020049

Transient Thermal Characteristics Modeling and Simulation of Electrical Vehicle Battery Systems

Kai Yan, Xuedong Li, Yanlei Zhang, Jiantao Li, Shuo Wang, Yu Li, Hongyang Jia, Lijun Kong, Junjie Liu, Meiwang Zhou

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020054

Research on Motion Simulation of Smoke Effect

Yufei Hou, Fuzhao Wang, and Yi Liu

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 2020

DOI: 10.23977/ESAC2020055

All published work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2016 - 2031 Clausius Scientific Press Inc. All Rights Reserved.