Education, Science, Technology, Innovation and Life
Open Access
Sign In

2019 8th International Conference on Advanced Materials and Computer Science (ICAMCS 2019)

Chongqing, China, from 2019-12-06 to 2019-12-07

Prof. H.Ozkan G. , Marmara University, Turkey (Eds.)

ISBN: 978-1-989348-35-2

Session 1: Advanced Materials

A Simple Method for Adjusting Relaxivity of Contrast Agent

Yapeng Zhang, and Wenzhong Liu

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.44

The Advanced Na Storage Properties of TiO2/PPy Composite for Sodium-Ion Batteries

Baogui Tian, Xuanyou Long, Kangkang Wang, Hailei Zhao, Fei Gao, and Yang Kai

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.48

Fault analysis and treatment of 220kV Gas Insulated Substation pillar insulator adjusting bolt

Su Hainan, Yao Zheng, Yang Sen, Li Lin, Li Xueyan, Wang Di, Shi Qiang, Dai Xiaojia, Xu Haihang, Jin Dai, Zhu Jiahui

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.58

Session 2: Computer Science

Soft Set Based Decision Support System

Xiuqin Ma, Hongwu Qin

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.09

Control Application of PLC Technology in Electrical Automation

Jiang Jing, Li Linpeng, Jiang Cheng

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.30

The Research of Station Identification Method based on Multi-feature Fusion Similarity

Wu Tong, Shang Lixia, Wang Chuang, Wang Qi, Xu Shaodong, Hai Tianshu, Li Xinyu, Wang Shuai, Jin Dai, Liu Chuanbo

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.52

The Study on the Neutral Current Monitoring System of Distribution Network

Liu Junyu, Liu Chenyang, Xiao Fang, Meng Yanqing, Shi Boyu, Yang Yingying, Xu Haihang, Xu Shaodong, Wang Qinghao, Zhang Hua

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.53

The Principle and Preventive Measures of Strong Magnet Stealing Electricity

Wang Qinghao, Pang Bo, Zhao Nan, Li Yuanyi, Zhu Bo, Yu Peng, Liu Xiao, Wang Shuai, Wei Ye, Shi Boyu

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.54

Development of 4G-based power quality monitoring system

Liu Junyu, Wang Shuai, Wang Jiaying, Xu Haihang, Xiao Fang, Yang Songhan, Zhai Zhixuan, Hua Yue, Zhang Fuliang, Liu Guobin

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.55

Discussion on Electric Power Measurement Standardization under the New Situation

Wu Tong, Shang Lixia, Wang Shuai, Shi Boyu, Wang Jiaying, Yang Xiaolei, Hua Yue, Zhai Zhixuan, Pang Yanjun, Zhao Xinhua

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.56

Analysis and Solution of Abnormal Causes of Data Upload in Special Acquisition Terminal

Li Man, Wang Yuting, Yang Jia, Mo Zhongyue, Liu Nan, Xu Shuangshuang, Wang Qing, Wang Jiaying, Yang Xiaolei, Lan Chenghao

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.57

Test Method and Precautions for Grounding Current of Transformer Core

Jiang Ling, Zhou Bin, Yu Xiaochen, Xin Tian, Zhao Yinghe, Sun Lu, Fang Yulong, Xing Yuqing, Lin Yuan, Liu Bo, Shi Diancai

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.59

Analysis of Elevator Speed Limiter Online Detection Technology

Yadong Zhang, Jingsheng Tang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.63

What Attracts Contributors to OSS Projects?

Wenke Yang, Yuan Wei, Fu Yin, Zhengyi Yang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.64

Sinter Quality Prediction Based on Parallel Genetic Algorithms

Liu Guangyue, Hu Qinghe, Zhang Shuang

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.69

A Survey of Regional Economic Research Based on Domain Big Data

Hongwu Qin, Yajun Li, Zhenglin Yang, Xiuqin Ma

Abstract | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 2020

DOI: 10.23977/icamcs2019.80

All published work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2016 - 2031 Clausius Scientific Press Inc. All Rights Reserved.